Kidrobot x Family Guy
Source :Kidrobot

Kidrobot x Family Guy mini figures